Perfekcyjnie darmowa dostawa!

Kupuj śmiało i nie martw się o koszty dodatkowe! Zakupy na kwotę powyżej 199 złotych wysyłamy do Ciebie przesyłką kurierską na terenie Polski bez dodatkowych kosztów. Jeśli planujesz mniejsze zakupy, niezależnie od ich wagi i wielkości przesyłka kurierska będzie zawsze kosztowała 19 złotych.

Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU WWW.PRFCT.EU

 

1. Regulamin określa zasady i mechanizmy sprzedaży świadczonej przez Trade Network Joanna Borowska z siedzibą w Leżajsku przy użyciu kanału internetowego pod adresem www.prfct.eu oraz puzzle-piankowe.eu (nazywanego w regulaminie: Sklep Internetowy). Podmiotem świadczącym obsługę płatności związanych ze Sklepem Internetowym online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

 

 

a) Dni robocze – dni tygodnia od wtorku do piątku w godzinach 10:00 do 15:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 

b) Dostawca – firma świadcząca usługi pocztowe lub kurierskie, świadcząca Sprzedawcy usługi dotyczące dostawy towarów do klienta

 

c) Dostawa – czynność faktyczna dostarczenia Klientowi towar za pomocą Dostawcy przez Sprzedawcę

 

d) Hasło – ciąg znaków ustalony przez Klienta podczas procesu Rejestracji w Sklepie Internetowym, używany w celu autoryzacji dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym

 

e) Klient – podmiot dla którego świadczone są, zgodnie z obowiązującym prawem i Regulaminem Sklepu Internetowego, usługi oraz z którym zawierana jest Umowa Sprzedaży

 

f) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej nie wynikającej bezpośrednio z jej działalności zawodowej lub gospodarczej

 

g) Konto Klienta – unikalny dla każdego Klienta panel na stronie internetowej w strefie autoryzowanej Hasłem, tworzony podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym na podstawie umowy o świadczeniu usług dotyczących prowadzenia Konta Klienta

 

h) Login - ciąg znaków ustalony przez Klienta podczas procesu Rejestracji w Sklepie Internetowym, używany, obok Hasła, w celu autoryzacji dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym

 

i) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna ze zdolnością prawną, aktywna zawodowo lub prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca czynności prawnej dokonująca czynności prawnej wynikającej bezpośrednio z jej działalności zawodowej lub gospodarczej

 

j) Regulamin – zbiór niniejszych zasadach

 

k) Rejestracja – czynność dokonana, konieczna w przypadku korzystania ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia Umowy Sprzedaży

 

l) Sprzedawca znaczy: Joanna Borowska prowadząca działalność gospodarczą Joanna Borowska Trade Network pod adresem Podolszyny 42, 37-300 Leżajsk, NIP: 816-168-68-92, wpisaną w CEIDG

 

ł) Strona Internetowa Sklepu – infrastruktura internetowa opublikowana pod domeną lezaysk.pl

 

m) Towar – produkt przedstawiony na Stronie Internetowej Sklepu, możliwy przedmiot Umowy Sprzedaży

 

n) Trwały nośnik – miejsce przechowywania informacji kierowanych do Klienta, umożliwiający stały dostęp do informacji w ich niezmienionym brzmieniu, na czas realizacji celów, jakie opisują

 

o) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na odległość, podlegająca Regulaminowi

 

2.

a) Wszelkie prawa autorskie i intelektualne do Sklepu Internetowego są własnością Sprzedawcy, i wykorzystanie ich może mieć miejsce wyłącznie za zgodą Sprzedawcy poświadczoną na piśmie

 

b) Sprzedawca, korzystając z rozwiązań gotowych zaproponowanych przez platformę Shopper.pl dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe określa platforma Shopper.pl

 

c) Sklep Internetowy zawiera mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer wykorzystywany przez Sprzedawcę na nośniku urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu optymalizację działania sklepu. Wyłączenie „cookies”, którego każdy Klient może dokonać w swojej przeglądarce internetowej, może uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 

d) W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta e-mail, stanowiącego trwały nośnik danych.

 

e) Wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego i infrastruktury z nim związanej sprzecznie z prawem lub w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich jest jednoznacznie zabronione.

 

f) Ogólnodostępny charakter sieci Internet (w tym kont e-mail) wiąże się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby działające na szkodę Sprzedawcy i Klienta. Klienci powinni stosować rozwiązania techniczne, minimalizujące zagrożenia.

 

3.

 

a) By stworzyć Konto Klienta, Klient musi dokonać bezpłatnej Rejestracji.

 

b) Podczas uzupełniania formularza służącego do Rejestracji drogą elektroniczną, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego brzmienie przez zaznaczenie właściwego pola w procesie Rejestracji.

 

c) W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez zaznaczenie pola formularza rejestracyjnego. Sprzedawca informuje w jakim celu zbiera dane osobowe Klienta, a także o znanych Sprzedawcy współużytkownikach tych danych.

 

d) Jeśli Klient nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, nie warunkuje to jego możliwości zawiązania ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może zostać na bieżąco wycofana przez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta.

 

e) Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje automatycznie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji potwierdzenie Rejestracji przez system Sprzedawcy.

 


 

4.

 

a) Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są jedynie zachęceniem Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 

b) Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu zawsze gdy pozwala na to techniczna infrastruktura Strony Internetowej sklepu.

 

c) Klient dokonujący zamówienia przez Stronę Internetową Sklepu, sporządza zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór elementu aktywnego "DODAJ DO KOSZYKA" znajdującego się na przypisanej Towarowi podstronie Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”, znajdujący się na podstronie informującej o całkowitych kosztach realizacji zamówienia.

 

d) Dokonana czynność składania zamówienia jest złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem bieżącego zamówienia.

 

e) Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie odnotowania faktu złożenia zamówienia.

 

f) Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail informację o gotowości rozpoczęcia procesu realizacji i tym samym zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

 

5.

 

a) Ceny na Stronie Internetowej Sklepu widniejące przy Towarze stanowią ceny brutto Towaru. Nie zawierają informacji odnośnie żadnych kosztów dodatkowych, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, wynikających z kosztów Dostawy i przygotowania Towaru do wysyłki.

 

b) Klient uiszcza płatność korzystając z narzędzia do rozliczania płatności online udostępnionego i obsługiwanego przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)

 

c) Klient jest informowany przez Sprzedawcę o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie opisywane przez stosowną Umowę sprzedaży.

 

d) W wypadku niewywiązania się przez Klienta z uregulowania płatności w wyznaczonym terminie, Sprzedawca informuje Klienta o kolejnym terminie wyznaczonym na płatność oraz o konsekwencji zerwania Umowy sprzedaży w przypadku braku wpłaty należności za pośrednictwem Trwałego nośnika. W przypadku zerwania Umowy sprzedaży, oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego zostaje przekazane za pośrednictwem Trwałego nośnika.

 

6.

 

a) Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji Dostawy za pośrednictwem Dostawców na terenie Polski.

 

b) Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towaru bez wad.

 

c) Sprzedawca informuje, że liczba Dni Roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia to 14, jeśli informacja o dostępności konkretnej pozycji Towaru nie stanowi inaczej.

 

d) Towary za pośrednictwem Dostawcy trafiają na adres podany podczas uzupełnienia formularza zamówienia.

 

e) W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres e-mail informacja potwierdzająca.

 

f) Klient powinien dokonać oględzin Towaru dostarczonego w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku zauważenia ubytku uszkodzenia lub wady Klient powinien żądać od pracownika Dostawcy spisania protokołu.

 

g) Zgodnie z wolą Klienta, Sprzedający dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane w bieżącej Dostawie Towary.

 

7.

 

a) Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych oraz prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma taką wadę (rękojmia).

 

b) W przypadku wystąpienia wady, Klient może domagać się obniżenia ceny albo oświadczyć odstąpienie od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca bez zwłoki wymieni Towar na wolny od wad.

 

c) Klient korzystający z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Jeśli klient jest Konsumentem, koszt dostarczenia ponosi Sprzedawca.

 

d) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli istotna wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

 

8.

 

a) Reklamacje dotyczące zawartej Umowy sprzedaży Klient powinien kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

 

b) Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do wniesionej reklamacji.

 

c) Reklamacje dotyczące świadczenia usług nieodpłatnych należy wnosić na adres e-mail office@trade-network.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w terminie do 14 Dni Roboczych.

 

9.

 

a) Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, ma możliwość odstąpić od niej w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny.

 

b) 14 dni na odstąpienie od Umowy sprzedaży odlicza się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta, na podstawie informacji dostarczonych przez Dostawcę. Odstąpienie od Umowy sprzedaży należy złożyć według wzoru dostępnego pod adresem: Wzór odstąpienia. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail office@trade-network.pl

 

c) Sprzedawca musi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może zwlekać ze zwrotem płatności od Klienta do momentu otrzymania z powrotem Towaru wraz z dowodem sprzedaży.

 

d) Gdy Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób Dostawy Towaru inny niż najtańszy sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.

 

e) Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż do 14 dni od daty odstąpienia od Umowy sprzedaży. Wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 

f) Jeśli dochodzi do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

g) Kanał zwrotu opłaty to ten sam kanał, którego użył Klient, chyba, że Klient zgodził się na inny kanał zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

 

10.

 

a) Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną prowadzenia Konta Klienta.

 

b) Nieodpłatna usługa Prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i umożliwia Klientowi modyfikację danych, które podał podczas procesu Rejestracji oraz śledzenia procesu realizacji zamówień.

 

c) Konto Klienta może być usunięte w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiej potrzeby.

 

d) Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta gdy Klienta działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów lub narusza postanowienia Regulaminu oraz gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest konieczne dla zachowania bezpiecznego funkcjonowania Sklepu Internetowego.

 

12.

 

a) Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta Sprzedawcy dobrowolnie jest Sprzedawca.

 

b) Sprzedawca zgodnie z Regulaminem, przetwarza dane osobowe Klientów by dokonać realizacji zamówień oraz świadczyć usługi drogą elektroniczną.

 

c) Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 

d) Usunięcia danych osobowych ze zbioru odbywa się na podstawie wniesionego oświadczenia Klienta. Sprzedawca odmawia usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Klient nie uregulował należności wobec Sprzedawcy i posiadanie danych osobowych jest konieczne do ustalenia odpowiedzialności wynikającej z zaistniałej sytuacji.

 

e) Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w celu realizacji Dostawy.

 

12.

 

a) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte wywiązywanie się z Umowy. W przypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych przez Przedsiębiorcę strat.

 

b) Spory rozwiązywane są według litery prawa polskiego.

 

c) O zmianach w Regulaminie Klient będzie informowany minimum na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania Regulaminu w nowym brzmieniu. W razie braku jego akceptacji, Klient jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę drogą mailową na adres e-mail office@trade-network.pl

 

d) Regulamin obowiązuje od dnia 21 stycznia 2017

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl